תקנון ותנאי שימוש

תקנון האתר ותנאי השתתפות בשיעור

 

המתאמן מצהיר ומתחייב כדלקמן

ידוע לי כי הפעילות בה אני מבקש להשתתף אינה חלק מפעילות מועדון או חדר כושר, אלא זו פעילות שבאריותי הבלעדית ולא חלים עליה הדינים החלים על פעילות המתקיימת בתוך מועדון או חדר כושר

ידוע לי ואני מצהיר מתחייב כי כל האחריות על השתתפותי ועל השתתפות כל צד ג' שנוכח עימי בשיעור הינה שלי בלבד. לחברה ו/או למדריך אין כל אחריות

בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לי ו/או לצד ג' בשל השתתפותי ו/או השתתפות צד ג' בפעילות זו ולא תהיה לי ו/או לצד ג' כל דרישה
ו/או תביעה בגין נזק ו/או הוצאה בקשר עם השיעור. אני מצהיר ומתחייב כי אהיה אחראי בלעדית על כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לי ו/או לצד ג' בכל הקשור עם השיעור ופוטר את החברה ו/או את המדריך מכל אחריות לדרישה ו/או תביעה כאמור, ואשפה כל אחד מאלו במקרה של דרישה ו/או תביעה כאמור

אני מצהיר ומתחייב כי מצבי הבריאותי, כושרי הגופני ויכולותיי מאפשרים לי להשתתף בפעילות זו, ואני מתחייב להפסיק ו/או לא לבצע כל תרגיל ו/או פעולה שאינם מתאימים למצבי הבריאותי, לכושרי הגופני ו/או ליכולותיי, ובמידת הצורך, אפסיק את השתתפותי בשיעור

ידוע לי כי פעילות זו נעשית באמצעות אפליקציות של צדדים שלישיים, וככל שתהיה לי טענה בעניין זה, היא תהא כלפי צד שלישי בלבד ולא כלפי החברה

ביטול השתתפות שיעור

·       החזר כספי עבור רישום לשיעור יינתן רק במקרה שבו תתקבל הודעת ביטול באמצעות המייל של החברה עד ולא יאוחר מ- 24 שעות לפני מועד קיום השיעור ובכפוף למדיניות ההחזרים של המורה או המועדון שבנידון

·       במקרה של אי הגעה לשיעור ו/או אי שליחת הודעה על ביטול השתתפות לפי סעיף קודם, לא תקום למשתתף זכות להחזר כספי ו/או זכות כלשהי בגין אי השתתפותו בשיעור ובכפוף למדיניות ההחזרים של המורה או המועדון שבנידון

·       במקרה שבו לא תתקיים שיעור, תימסר למשתתף שנרשם לשיעור הודעה בדבר ביטולה מוקדם ככל הניתן, וכספו יוחזר בכפוף למדיניות ההחזרים של המורה או המועדון שבנידון. בכל מקרה לא תהיה למשתתף זכות לפיצוי ו/או זכות כלשהי הנובעת מביטול השיעור

הסכם שימוש באתר ובאפליקציה

תנאי שימוש אלו באים להסדיר את מערכת היחסים והשימוש באתר ובאפליקצייה (״האפליקצייה״) המופעלת על ידי חברת אוטרו החזקות בע"מ (״המפעילה״) המספקת פלטפורמה המאפשרת אספקת שירותים אונליין בין המשתמש (״המשתמש״) לבין השירותים הנלווים לה

תנאים אלו מהווים הסכם בין המשתמש למפעילה. תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באפליקציה בין אם באמצעות הזנת נתונים ו/או הזמנת שירותים

ורכישות באמצעותה, כולל כל השירותים בין אלה שקיימים ובין העתידיים

המשתמש מצהיר כי הוא מקבל ומסכים לתנאים אלו. באם אינך מסכים לתנאים אלו, עליך להפסיק את השימוש באפליקציה ולהסיר את האפליקציה מיד

תנאי השימוש וכל הנאמר בהסכם זה מתייחסים באופן שווה לשני המינים. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

המשתמש מסכים בזאת כי ידוע לו והינו מסכים כי האפליקציה נבנתה ומנוהלת על ידיי המפעילה בשיתוף עם צדדים שלישיים. עוד ידוע ומוסכם בזאת כי, איסוף החומר, ניהול התוכן ושמירתו יעשה על ידי המפעילה ושותפיה, והכל כפי ראות עיני המפעילה בשיקול דעתה הבלעדי והכל על פי חוק

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה ובין כל מצג או פרסום או מסמך אחר, יגברו הוראות הסכם זה

 

תנאי שימוש אלו אינם באים להחליף תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה. הגלישה והשימוש בכל אתר אחר כאמור כפופים לתנאיו הפרטניים של אותו אתר וללא קשר לתנאי תקנון זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד

האפליקציה אוספת נתונים ומידע אודות המשתמש המזין את פרטיו ונתונים אישיים של המשתמש

איסוף הנתונים ייעשה הן על ידי המשתמש עצמו וזאת באמצעות הזנת נתונים ומידע דיגיטלי, תמונות או כל אמצעי מדיה אחר שיידרש לתוך האפליקציה, או על ידי איסוף הנתונים מאפליקציות ותוכנות אחרות הקיימות ומופעלות במחשב ו/או במכשיר הסלולארי של המשתמש כגון שירותי מיקום, אפליקציות המנטרות פעילות המבוצעת על ידי המשתמש וכו

שימוש באפליקציה ובשירותים הנלווים וביצוע כל פעולה או רכישה כפופים במצטבר לתנאים הלן

המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית

המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות

המשתמש הינו בן 18 או יותר או שהתקבלה הסכמת האפוטרופוס החוקי של המשתמש

הפעילות באתר וקבלת השירותים מטעם המפעילה כפופים להרשמה מצד המשתמש

ידוע למשתמש כי הרשמה כרוכה במסירת פרטים אישיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני ועוד, במקרים בהם השימוש באפליקציה הינו למטרות פעילות גופנית , בריאות וכו', ההרשמה כרוכה במסירת פרטים אישיים ונתונים גופניים כגון :משקל, גובה, מבנה גוף ועוד

בסיום תהליך ההרשמה בכפוף לכל ההתחייבויות של המשתמש בנוסף לאישור הסכם זה, ימסרו לו שם משתמש וסיסמא לשימוש

קבלת שם המשתמש והסיסמא מהווים הסכמה של המשתמש לאישורו של הסכם זה

המפעילה אינה אחראית לכל נזק למשתמש או לצד ג' כתוצאה ממסירת פרטים כוזבים או לא מדויקים

המפעילה לא תישא באחריות לכל אובדן ו/או נזק שיגרמו למשתמש בגין שימוש של אדם אחר בסיסמתו, בין בידיעתו ובין שלא

אם השימוש הינו למטרות פעילות גופנית, רפואית, תזונה וכד', על המשתמש להתייעץ עם רופא אודות הרכב התכנית של המשתמש על מנת לוודא כי אין מניעה להשתמש באפליקציה ושירותיה וכן עם ספק השירות של המשתמש. בנוסף מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות לפני תחילת השימוש

 

הורדת האפליקציה ובמסירת פרטיו האישיים המשתמש מאשר בזאת כי בדק את האפליקציה והשירותים הניתנים באמצעותה ומצא אותם מתאימים

לצרכיו ומטרותיו, למשתמש לא תהא כל תביעה, דרישה ו/או טענה כלפי המפעילה בגין האפליקציה ושירותיו השונים לרבות יכולות האפליקציה, מגבלות, תכנים והתאמה לצרכיו

המפעילה אינה מתחייבת כי האפליקציה ו/או השירותים יהיו זמינים בכל עת. כמו כן אין המפעילה מתחייבת כי האפליקציה והשירותים יפעלו ללא טעויות או הפרעה ו/או כי יהיו חסינים לגישה בלתי מורשית

השימוש באפליקציה ובשירותים הנלווים הינו למטרות אישיות ופרטיות בלבד ומיועד ללקוחות המפעילה בלבד /אין להעתיק ו/או להשתמש או לאפשר לאחרים להעתיק או לאסוף ו/או להשתמש בנתונים, תכנים או כל מידע אחר המופיע באפליקציה

למפעילה זכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר בכל עת וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, שירותים, תוכן או מידע אשר יוצגו באפליקציה או להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי על מיקומם עיצובם או כל עניין אחר הקשור בשירותים הניתנים או במידע

בעת השימוש באפליקציה יצטברו מידע ונתונים על המשתמש. המשתמש מסכים בזאת כי כל מידע שיתקבל אצל המפעילה לרבות פרטיו האישיים ומידע אישי יישמרו במאגר מידע אצל המפעילה וכי המפעילה תעשה שימוש במידע זה על פי הוראות תנאי שימוש אלה ולפי הוראות כל דין

המפעילה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטיו האישים של המשתמש אלא לצורכי הפעילות השוטפת ומתן השירותים והייעוץ המתבקשים

יובהר כי המידע שייאסף אודות המשתמש ישמש את המפעילה לצורך מתן השירותים

המשתמש מסכים ומאשר למפעילה לשלוח אליו דואר פרסומי ו/או שיווקי אודות המפעילה והשירותים אותם היא מספקת

המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים כל מידע אישי שנצבר אודות המשתמשים, אך המפעילה או מי מטעמה או צד ג שיתבקש לכך, יעשו שימוש במידע לצורך ניתוחים סטטיסטיים

המפעילה מאבטחת את המידע המצוי באתר ובהודעות הנשלחות באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין המפעילה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה למאגרי המידע הכלולים באתר או בהודעות הנשלחות

המשתמש מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו שהמפעילה תאפשר לפי שיקול דעתה הבלעדי לחברות ואו וגופים שונים לפרסם באפליקציה ולהציע מתן שירותים שונים

מובהר בזאת כי למפעילה אין אחריות מסוג כלשהוא למוצרים ו/או לשירותים והפרסום המופיעים באפליקציה. האחריות הבלעדית על פרסום התכנים לרבות עיצובם ואופן הצגתם הינה של אותם חברות או גופים שמפרסמים

המשתמש מצהיר כי באחריותו לבדוק היטב את טיב המוצרים והשירותים שיפורסמו על ידי החברות והגופים השונים. והוא מוותר על כל טענה או דרישה כלשהי מהמפעילה בגין התכנים המופיעים לרבות אמיתות או בגין השירות שניתן על ידי המפרסמים השונים

המשתמש מתחייב בזאת להימנע מהעלאת תוכן פוגעני או מפר חוק לאפליקציה או בפנייה לנציגי המפעילה או למשתמשים אחרים באפליקציה או לצד ג כלשהוא או מביצוע פעולות שיש בהם משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או הפרה של תנאי הסכם זה

המשתמש מתחייב להימנע מה העלאה או פרסום של תוכן שיש בו משום הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימן מסחרי ו/או פרסום לשון, דברי תועבה או פגיעה בפרטיות

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שירות או למנוע את השימוש באפליקציה ו/או להסיר  משתמש אשר יפר את תנאי השימוש המפורטים לעיל, וזאת אף ללא הוכחת עילה .כמו כן רשאית המפעילה לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי המשתמש ויש בה להפר את התנאים הנ"ל

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה, לרבות הזכויות ביחס לאפליקציה עיצובה תוכנה עריכתה הסימנים המסחריים, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באפליקציה הינן קניין בלעדי של המפעילה ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לה לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או האפליקציה ו/או שיווקן, לפי העניין

אין להעתיק, לשכפל, לשווק, להפיץ, להדפיס את התוכן במלואו או בחלקו .ללא היתר מפורש בכתב מהמפעילה. השימוש באפליקציה ובתכניה ייעשה לשימושו הפרטי של המשתמש בלבד. סימני המסחר באפליקציה והשמות השונים הינם רכושה הבלעדי של המפעילה

המפעילה או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים או עקיפים מסוג כלשהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באפליקציה או מהסתמכות על התכנים והשירותים המוצעים או אשר מתאפשרת אליהם גישה דרך האפליקציה

המפעילה עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי אמין ומדויק אך אינה נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע המוצג

המפעילה אינה נושאת באחריות למעשים או מחדלים של ספקי שירותים או מי מטעמם

הדינים שיחולו על הסכם שימוש זה ועל כל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לשימוש באפליקציה הינם דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין כאמור בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב